LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII LOCURILOR DE COMERCIALIZARE PEPENI ÎN SEZONUL 2023, DISPONIBILE ÎN PIAȚA ASTRA

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII LOCURILOR DE COMERCIALIZARE PEPENI ÎN SEZONUL 2023, DISPONIBILE ÎN PIAȚA ASTRA

 

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEȚE ANUNȚĂ ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE PEPENI DIN PIAȚA ASTRA, în data de 24 iulie 2023 ora 1300 , astfel:

  • LOCUL DE VANZARE NR.2 (BOXA 8), ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11MP
  • LOCUL DE VANZARE NR.3 (BOXA 9), ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11MP

PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI  PENTRU  ACESTE LOCURI  DE VÂNZARE  ESTE 9,70 LEI/MP/ZI, la care se adauga taxa pentru serviciile de curățenie în valoare de 10,00 lei/zi.

Licitaţia va avea loc în data de 24 IULIE 2023 ORA 1300, la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brașov din  str. Nicolae Bălcescu nr.64 – Brașov.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost la pretul de 50,00 lei de la Registratura Serviciului din  str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, începând cu data de 20 IULIE 2023, de la ora 900, sau se descarcă gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro – rubrica Anunțuri licitații.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este în valoare de 1.000,00 lei și se poate achita în numerar la casieria sediului administrativ al serviciului, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov sau cu ordin de plată în contul Serviciului Public Administrare Piețe  Brasov: RO 71 TREZ 1315006XXX000164, CUI 14836210.

Toate documentele mentionate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie  se vor trimite în format electronic/depune, împreună cu cererea de participare, la adresa de mail registratura@pietepublice.ro până în 24.07.2023 ora 1200; persoanele care vor depune documentația on line, în ședința de licitație vor prezenta originalele documentelor comisiei în vederea certificării conformității acestora.

Documentele pot fi prezentate și depuse de producătorii care nu dețin mijloace electronice de comunicare în format fizic, original și copie la  Registratura sediului  administrativ al serviciului până la data de 24.07.2023 ora 1200.

 În vederea participării la licitatie pentru adjudecarea unui loc de vânzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

 1. Atestatul de producător;
 2. Carnetul de comercializare al produselor vizat pentru anul agricol 2023-2024;
 3. Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivați pepenii este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractul).
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat prezentului anunț.
 5. Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț.
 6. Declaraţie dată în faţa personalului Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov privind acordul controlului în teren din partea administraţiei pieţelor.
 7. Dovada achitării costului documentației de participare (caietul de sarcini) – 50 lei – original doar pentru situația în care acesta nu este descărcat de către producător gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro rubrica Anunțuri licitații. Suma se poate achita cu chitanţă eliberată de casieria Serviciului Public Administrare Piete Brasov  sau online în contul RO95TREZ24A705000200130X deschis la trezoreria municipiului Brașov (caz în care se va prezenta documentul emis de bancă, conform legii)
 8. Dovada constituirii garanţiei de participare – 1.000,00 lei – în original cu chitanţă eliberată de casieria Serviciului Public Administrare Piete Brasov sau cu ordin de plată în contul Serviciului Public Administrare Piețe  Brasov: RO 71 TREZ 1315006XXX000164, CUI 14836210.

Documentele necesare licitației se pot descărca de aici:

 1. CAIET DE SARCINI LICITATIE 24.07.2023
 2. Anexa caiet de sarcini licitatie 
 3. Declaratii
 4. MODEL REGISTRU TRATAMENTE

Participanți eligibili pentru licitație îndeplinesc simultan și următoarele condiții:

      Această licitație se va desfășura în două etape și pot participa exclusiv producătorii agricoli.

 Etapa I – Este exclusă participarea producătorilor agricoli care la momentul depunerii documentației dețin un loc de vânzare pepeni în Piața ASTRA / 2 locuri de vânzare pepeni în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov. Interdicția participării la licitație  privește titularii atestatelor de producător precum și rudele și afinii până la gradul II, menționați în anexele atestatelor de producători (carnetele de comercializare ale produselor).

Etapa II  – Pot participa toți producătorii agricoli înscriși, fără excepție, care îndeplinesc condițiile de participare la licitație.

Întocmit,

Compartimentul de Relații cu producătorii – Vlădărean Monica