COMERCIALIZARE LEGUME ȘI FRUCTE SEZONUL DE TOAMNĂ 2023 IN PIEŢELE PUBLICE : ASTRA, DACIA, STAR, TRACTORUL și BARTOLOMEU PERIOADA 04 SEPTEMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2023 PE LOCURI SPECIAL AMENAJATE

ANUNŢ COMERCIALIZARE LEGUME ȘI FRUCTE SEZONUL DE TOAMNĂ 2023 IN PIEŢELE PUBLICE : ASTRA, DACIA, STAR, TRACTORUL și BARTOLOMEU PERIOADA 04 SEPTEMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2023 PE LOCURI SPECIAL AMENAJATE

SCHEME LOCURI VANZARE SPECIAL AMENAJATE SEZON TOAMNA FRUCTE SI LEGUME PIETE

CERERE locuri vanzare locuri vanzare legume si fructe de sezon toamnă special amenajate 2023

MODEL ADEVERINTA CONFORM LEGEA 145_2014 PENTRU PRODUCATORII ORGANIZATI IN I.I. SAU P.F.

MODEL REGISTRU TRATAMENTEDECLARATIE PE PRORPIE RASPUNDERE PRODUCATORI LEGEA 145_2014

DECLARATIE PE PRORPIE RASPUNDERE PRODUCATORI LEGEA 145_2014

ANUNŢ COMERCIALIZARE LEGUME ȘI FRUCTE SEZONUL DE TOAMNĂ 2023
IN PIEŢELE PUBLICE : ASTRA, DACIA, STAR, TRACTORUL și BARTOLOMEU PERIOADA 04 SEPTEMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2023 PE LOCURI SPECIAL AMENAJATE

În sezonul de toamnă 2023 comerţul cu legume și fructe pe locuri special amenjate în pieţele publice ale municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star , Tractorul și Bartolomeu va fi făcut  exclusiv de către producătorii agricoli care depun documentația cel târziu la data de 11.09.2023 ora 1600;

Locurile disponibile vor fi atribuite în ordinea cronologică a solicitărilor, în limita locurilor disponibile cu documentație integrală depusă la registratura Serviciului Public Adrninistrare Pieţe cu sediul în strada Nicolae Bălcescu Nr.64. Program registratură depunere acte începând cu data prezentului anunţ : Luni — Vineri între orele: 0800 – 1200; 1400 – 1600 sau prin email la adresa: contact@pietepublice.ro. Documentațiile integral transmise prin email vor fi prezentate și  în original la momentul prezentării  la piață pentru ocuparea locurilor de vânzare.

Locurile de vânzare stabilite conform pct. D în  pieţele Astra, Dacia, Star, Tractorul și Bartolomeu sunt destinate exclusiv producătorilor care depun cereri și sunt înregistrare la Serviciul Public Administrare Piețe Brașov până cel târziu la data de 11.09.2023 ora 1600. Ulterior acestei date dacă vor mai exista locuri disponibile, neocupate de producători acestea vor putea fi atribuite  și agenților economici în conformitate cu prevederile HCL nr.428/2022.

 1. În vederea ocupării unui loc de vânzare legume-fructe de sezon (varză, cartofi, ceapă, conopidă, struguri, etc.) producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

A.1 Producători atestați în baza legii nr.145/2014

– Cerere;

– atestatul de producător

– carnetul de comercializare al mărfurilor vizat de către primăria emitentă pentru producția din anul 2023 (se reţin copii după aceste documente ulterior studierii originalelor);

– Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivate legumele și/sau fructele este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractual, în copie).

– Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat prezentului anunț;

– Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț ( acest formular se va completa la documentație în mod obligatoriu în momentul prezentării la piață pentru a ocupa locul de vânzare atribuit);

Perioada de ocupare va fi corelată cu cantităţile din documente, iar producătorii au obligaţia legală de a completa carnetele de comercializare a mărfii cel puţin săptămănal.

A.2 Asociațiile de producători/Cooperativele agricole/Grupuri de producători/Organizații producători și gospodării țărănești anexează:

În cazul utilizatorilor mentionati în HCL428/2022 la art. 5 alin. 1 lit. b), c), d) şi e) care comercializează, după caz, produse proprii ori produsele obținute de membrii asociați/cooperatori, în conformitate cu drepturile conferite de lege şi de statutele ce reglementează functionarea acestora,  beneficiază de dreptul de a comercializa în piețele municipiului Brașov, la solicitarea acestora de locuri de vânzare permanente (tarabe sau boxe vânzare), locuri vânzare temporare destinate special producătorilor pentru o perioadă mai  mare de 7 zile, vor prezenta coordonatorului de piață și/sau casierilor desemnați următoarele documente :

 • Certificat de identificare fiscală, copia va fi semnalată ca fiind conformă cu originalul în urma verificării acestuia;
 • Statutul structurii asociative fie că acestea sunt asociații de producători, cooperative agricole, grupuri de producători sau organizații de producători în original și copie, copia va fi semnalată ca fiind conformă cu originalul în urma verificării acestuia;
 • Carte identitate a persoanei reprezentante al formei asociative ce solicită locul de vânzare.

 

A.3  În cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie și care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie sau creșterea animalelor:

 •  Certificat înregistrare fiscală
 • Originalul adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului Anexa nr.1 – Anexă la art.13, alin.1 din Legea nr.145/2014 actualizată.
 • CI reprezentant

 

 A.4        În cazul gospodăriilor țărănești – Anexează:

 

 • Atestat de gospodărie țărănească, conform Anexa nr.4 din procedură PL 30/2022, original și copie;
 • Carnet de comercializarea produselor din sectorul agricol, conform Anexei Nr.5 din procedură PL 30/2022;
 • Carte identitate a producătorului agricol titular al atestatului de gospodărie ţărănească.
 1. Atribuirea locurilor de vânzare special amenajate se realizează în baza analizei cererilor depuse de către o comisie desemnată de directorul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, comisie ce va lua în considerare ordinea cronologică a solicitărilor ce au depus documentația integral, până la epuizarea locurilor disponibile . Pentru cazurile în care există cereri depuse pentru ocuparea unui loc vânzare temporar amenajat pentru vânzarea de legume- fructe sezon toamnă cu documentații incomplete acestea nu se vor lua în considerare.
 2. Pentru cazul în care există două sau mai multe solicitări pentru același loc de vânzare și comisia nu a putut stabili o departajare obiectivă a documentațiilor pe baza criteriilor menționate la pct.A li se aduce la cunoștință solicitanților în cauză detaliile și condițiile de organizare a licitației închise la care sunt invitați să participe, astfel:
 • Comisia de atribuire a locurilor de vânzare se întrunește la data și ora stabilită în invitația adresată producătorilor în cauză.

 

Organizare licitație închisă pentru locurile de vânzare solicitate de către doi sau mai mulți producători

Pașii ce urmeză a fi respectați sunt următorii:

 1. Prețul de pornire al licitației pentru locul/locurile  de vânzare vânzare temporare  în cadrul licitației închise îl constituie tariful aprobat prin hotărâre de Consiliu Local a municipiului Brașov pentru zona/piața în care se solicită atribuirea.
 2. Pasul licitației este de 1,00 leu/zi/loc vânzare pentru locul/locurile de vânzare permanente (tarabe/boxe de vânzare) iar pentru locurile de vânzare temporare 1,00 leu/mp/zi.
 3. Criteriul de departajare în cadrul licitației închise îl constituie prețul cel mai mare oferit de unul din participanții invitați la licitație.
 4. Se întocmește proces verbal de licitație cu consemnarea participanților, specificarea locului/locurilor de vânzare licitate, pasul de licitație exprimat în lei/zi, valoarea exprimată în lei/zi sau lei/mp, după caz, suma(lei/zi sau lei/mp/zi) la care se retrag participanții și prețul la care adjudecă participantul ce a oferit prețul cel mai mare.
 5. În urma avizării comisiei şi a aprobării conducerii instituţiei a procesului verbal de atribuire, persoanele desemnate ce au atribuții în acest sens vor proceda la întocmirea contractului de locaţiune; ulterior întocmirii va fi respectată ordinea următoarelor operaţiuni: semnarea de către producătorul agricol, semnarea de către compartimentul financiar-contabil ale instituţiei (viza CFP) şi de către conducătorul instituţiei, înregistrarea contractului în sistemul informatic şi punerea sa în executare sub aspectul ocupării efective a locului de vânzare şi plăţii acestuia.
 6. Plata locurilor de vânzare de către producători se face anticipat săptămânal în cazul locurilor de vânzare temporare amenajate express pentru producători; întârzierea la plată, în cazul existenţei unui contract, atrage majorări conform legislaţiei în vigoare pentru primele 5 zile, ulterior aplicându-se prevederile privind rezilierea contractului.
 7. Locuri disponibile în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov pentru comercializarea legumelor și fructelor din sezonul de toamnă 2023:

 

Piaţa Total locuri Nr. loc de vânzare Suprafaţă Chirie

lei/mp/zi

Total chirie

lei/zi

Servicii curățenie

lei/zi

Dacia Tr.III pe aleea spre compania APA –

7 locuri

1 9,36 mp 8,40 79,00 5,00
2 8,26 mp 8,40 69,00 5,00
3 7,32 mp 8,40 61,00 5,00
4 7,56 mp 8,40 64,00 5,00
5 7,43 mp 8,40 62,00 5,00
6 7,17 mp 8,40 60,00 5,00
7 8,40 mp 8,40 71,00 5,00
Astra 4 Boxa 7 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 8 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 9 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 10 11 mp 9,70 107,00 10,00
Tractorul 5 1 10 mp 7,60 76,00 5,00
2 10 mp 7,60 76,00 5,00
3 10 mp 7,60 76,00 5,00
4 10 mp 7,60 76,00 5,00
5 15 mp 7,60 114,00 10,00
Star 7 1 10mp 3,00 30,00 5,00
2 10mp 3,00 30,00 5,00
3 10mp 3,00 30,00 5,00
4 10mp 3,00 30,00 5,00
5 10 mp 3,00 30,00 5,00
6 10 mp 3,00 30,00 5,00
7 10 mp 3,00 30,00 5,00
Bartolomeu 2 1 9 mp 3,00 27,00 5,00
2 9 mp 3,00 27,00 5,00