ANUNT LICITATIE PUBLICA INCHIRIERE SPATII COMERCIALE PIATA ASTRA ETAPA 1 SI ETAPA 2

 

ANUNȚ ETAPA A DOUA A LICITATIEI PUBLICE PRIVIND INCHIRIERE SPATII COMERCIALE PIATA ASTRA 

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brasov str. Nicolae Balcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro ,

 

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea următoarelor spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate comercializării de produse alimentare şi industriale de necesitate curentă din Piaţa Astra, Strada Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360 după cum urmează:

 

 

 1. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietele de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64 , judeţul Braşov sau se pot descărca de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov.

 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe – 100 lei / exemplar, ce se achită la caserie sau se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 17/02/2023, ora 13.00.

 

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/02/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

 

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03/03/2023, ora 10:00 , la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal cu sediul în municipiul Brașov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 45, județul Brașov , telefon: 0268419615; 0268413056; 0268418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 31/01/2023

 

 

ANUNȚ ETAPA A DOUA A LICITATIEI PUBLICE PRIVIND INCHIRIERE SPATII COMERCIALE PIATA ASTRA 

 

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brasov str. Nicolae Balcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro ,

 

 

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea următoarelor spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate comercializării de produse alimentare şi industriale de necesitate curentă din Piaţa Astra, Strada Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360 după cum urmează:

 

 1. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietele de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64 , judeţul Braşov sau se pot descărca de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov.

 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe – 100 lei / exemplar, ce se achită la caserie sau se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 17/02/2023, ora 13.00.

 

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/02/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

 

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/03/2023, ora 10:00 , la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal cu sediul în municipiul Brașov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 45, județul Brașov , telefon: 0268419615; 0268413056; 0268418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 01/02/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 ETAPA 1 A LICITATIEI

Răspuns la clarificarea nr.16/03.01.2023

Întrebare

1)Din documentația de atribuirea a licitației reiese ca sunt 2 plicuri ,unul exterior și unul interior, adică se introduc unul in altul?

Răspuns

Plicul interior care conține oferta financiară va fi sigilat și va fi introdus impreună cu celelalte documente solicitate in documentația de atribuire într-un plic denumit “ plicul exterior”.Acesta la rîndul lui va fi sigilat și depus la Serviciul Public Administrare Piete avînd mentionat numărul spațiului ofertat.

Întrebare

2)Licitația se va face cu strigare ,putând majora prețul de licitație sau ce am scris în ofertă rămâne fix?

Răspuns

Licitația fiind in plic închis,sigilat,nu este o licitație cu strigare iar prețul oferit de societatea dumneavoastră reprezintă o ofertă fermă  si irevocabilă, cu caracte final deci.

Suplimentar vă transmitem că în data de 28.12.2022 am publicat o erată pe care o aveți și atașată și pe care vă rugăm să o consultați.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                Răspuns la clarificarea nr. 229/10.01.2023

         

Întrebare

Cum se calculează media anuală a cifrei de afaceri în cazul în care nu sunt 3 ani întregi consecutivi la care s-au depus bilanțuri contabile ?  De exemplu în cazul nostru sunt 2 ani și 5 luni cu bilanțuri depuse și ultimul an 2022 se poate proba cu balanța de verificare sau o raportare la ANAF?

Răspuns

 1. Conform 5.1 (2) din  Cap. V. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere “ofertanții participanți la procedură trebuie să facă dovada cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani în baza situațiilor financiare anuale depuse la organele fiscale, respectiv bilanț pentru persoane juridice și  registru încasări plăți pentru persoane fizice autorizate, în copie ștampilate/ semnate si aplicat sintagma”conform cu originalul”, iar pentru agenții economici – ofertanți înființați în anul curent , dovada va fi balanța de verificare cumulată la ultima lună semnată și stampilată de catre reprezentantul legal”, respectiv conform art. 3.1.(1) din Anexa 1 a OMFP nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sunt de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Astfel având în vedere cele prezentate mai sus precizăm următoarele:

-pentru agenţii economici participanţi a căror dată de înfiinţare este  anterioară  anului 2022 (ex.2021,2020) pentru dovedirea cifrei de afaceri se solicită prezentarea situațiilor financiare anuale depuse la organele fiscale ultimii 3 (trei) ani respectiv 2019, 2020 şi 2021 în copie ștampilate/ semnate şi aplicat sintagma”conform cu originalul”.

– pentru agenţii economici participanţi a căror dată de înfiinţare este în cursul anului 2022 pentru dovedirea cifrei de afaceri se solicită prezentarea balanţei de verificare cumulată la ultima lună semnată și stampilată de catre reprezentantul legal / registru încasări plăți pentru persoane fizice autorizate, în copie ștampilat/ semnat si aplicat sintagma”conform cu originalul”.

 1. În cazul în care agentul economic participant nu poate prezenta documente justificative pentru 3 (trei) consecutivi întregi (36 luni) datorită datei de înfiinţare (ex. 12.02.2020) şi nu datorită inactivităţii acestuia  calcul a mediei anuale a cifrei de afaceri se face după cum urmează:

     Cazul 1-Exemplu

Agentul economic s-a înfiinţat conform documentelor depuse în luna 03 (martie) anul 2019. Deci ca urmare depune situații financiare anuale pentru anul 2019, 2020 şi pentru anul 2021 astfel:

Anul 2019- cifră de afaceri  250.000 lei  corespunzătoare la 10 luni (martie – decembrie 2019)

Anul 2020- cifră de afaceri  240.000 lei  corespunzătoare la 12 luni (ianuarie – decembrie 2020)

Anul 2021- cifră de afaceri  275.000 lei  corespunzătoare la 12 luni (ianuarie – decembrie 2021)

– Perioadă funcţionare = 10 luni (2019)+ 12 luni (2020)+ 12 luni         (2021)= 34 luni/ 12 luni(nr. luni din an) = 2,8333 ani

– Cifră de afaceri = 250.000 lei + 240.000 lei + 275.000 lei= 765.000 lei

    – Calcul medie anuală a cifrei de afaceri =765.000 lei / 2,8333 ani = 270.003 lei

Cazul 2-Exemplu

Agentul economic s-a înfiinţat conform documentelor depuse în luna 03 (martie) anul 2022. Deci ca urmare depune balanţa de verificare cumulată la ultima lună –decembrie semnată și stampilată de catre reprezentantul legal astfel:

Anul 2022- cifră de afaceri  275.000 lei  corespunzătoare la 10 luni (martie – decembrie 2022)

– Perioadă funcţionare = 10 luni (2022) = 10 luni/ 12 luni(nr. luni din an) = 0,8333 ani

– Cifră de afaceri =  275.000 lei

    – Calcul medie anuală a cifrei de afaceri =275.000 lei *0,8333 ani = 229.157,5 lei

Deci media anuală a cifrei de afaceri în cazul când ofertantul prezintă o perioadă mai mică de 3 ani, rezultat în urma datei înființării societății se calculează proporțional cu perioada înregistrată de la data înființării societății și până la ultima raportare financiară anuală.

Pentru ofertantanții a căror dată de înfiinţare este anterioară  anului 2019 și care nu au avut activitate în perioada solicitată prin documentația de atribuire respectiv anii 2019, 2020, 2021 , adică cifra de afaceri este zero,  calculul cifrei medii de afaceri se va efectua prin calculul mediei aritmetice pentru cei 3 ani.anunt 04.01.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________

Răspuns la clarificarea nr.168/09.01.2023

 

Întrebare

Tit I  – Acte necesare  cap B alin 2 – ” actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante” – la ce acte relevante vă referiți ?

 

Răspuns

1)La întrebarea nr 1 referitoare la” copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Înregistrare Fiscală” se face referire la acte care modifică elemente de identificare, cum ar fi  reprezentanți legali,adrese;

 

Întrebare

Tit I  – Acte necesare  cap B alin 3 –”Certificate de atestare fiscală privind taxele si impozitele locale emis de Direcțiile Fiscale” vă rog să ne spuneți de la care dintre Direcții  trebuie să obținem certificate, având in vedere că avem stații în mai multe orase în afară de Brașov. Este suficient cele de la Direcția  Fiscală Brașov?

 

Răspuns

2)La întrebarea nr 2  referitoare la „certificat de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale emis de Direcţiile Fiscale”,acesta se eliberează de la Direcția Fiscala de pe raza localității unde este înregistrat  sediul social;

 

Întrebare

Tit I  – Acte necesare  cap B alin 5 – dacă la licitație participă administratorul presupunem  că nu mai are nevoie de împuternicire, nu?

 

Răspuns

3)La întrebarea nr 3 referitoare la „împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, dacă este cazul”,administratorul nu are nevoie de imputernicire ,dacă administrarea rezultă din actele depuse,act constitutiv ori modificator al acestuia.

 

Întrebare

La cap V punctul d. condiții specifice ….. – d. 1

 1. d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat – 15%.

d.1- experiența în structuri similare de activitate cod CAEN 4781, 4782,4789 – perioade în ani fiscali( fracțiile de an fiscal se rotunjesc la an ).

Cred că acele coduri CAEN menționate sunt pentru tarabe, nu pentru spații comerciale, nu?

Răspuns

4)La întrebarea nr 4 referitoare la “d.1- experiența in structuri similare de activitate cod CAEN 4781,4782,4789- perioade în ani fiscali (fractiile de an fiscal se rotunjesc la an)” vă comunicăm faptul că,prin „experiența in structuri similare”se face referire la orice tip de activitate de comerț desfăsurată în cadrul piețelor în condiții similare codurilor CAEN enumerate anterior.

 

Întrebare

La punctul 5.1. (5)  l  – ofertanții participanți la procedură vor prezenta autorizații si contracte doveditoare. Noi deținem peste 50 de puncte de lucru, cum ar trebui să procedăm ? Nu este suficient certificatul constatator extins de la Registrul Comerțului Brașov în care se văd toate punctele de lucru? Sau am putea depune pentru câteva, cele mai representative?  La contracte vă referiți la contractele pentru utilizarea spaț iilor ?

Răspuns

5)La întrebarea nr 5 referitoare la 5.1(5)”Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.1,lit d,prima linie ,ofertanții participanți la procedură vor prezenta autorizații și contracte doveditoare,în copie ștampilate/semnate și aplicat sintagma „conform cu originalul”,prin documente doveditoare se întelege contracte de închiriere spații și terenuri pentru desfăsurarea activității în piețe,autorizații de funcționare emise de către administratorii de piețe precum și alte documente justificative ce dovedesc desfășurarea activitații de comeț în cadrul piețelor.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brasov str. Nicolae Balcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro ,
 anunţă organizarea următoarei licitații publice:
II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:
I. Se organizează licitație publică conform prevederilor U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea unui număr de 36 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare şi industriale de necesitate  curentă  din Piaţa Astra, Strada Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360.
Licitaţia va avea loc  sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, după următorul program:

ANUNȚ  IMPORTANT 04.01.2023

Avănd în vedere prevederile H.G. 1555/29.12.2022,privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere,altele decît cele de sărbătoare legală pentru anul 2023,  pentru personalul instituțiilor și autorităților publice ziua  de 23.01.2023 se stabileste ca zi liberă .

Motiv pentru care  lucrările  Comisiei de evaluare din data de 23.01.2023, publicate  prin Anunțul nr 4414/22.12.2022 privind organizarea licitației publice pentru inchirierea spațiilor din Piața Astra,   se vor reprograma pentru data de luni, 30.01.2023,ora 10,00.

 

  1. în data de 23 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 10(zece)spații comerciale

 

 1. în data de 25 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 10(zece)spații comerciale

 

 3. în data de 26 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 9(nouă)spații comerciale

 

 1. în data de 27 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 7(șapte)spații comerciale

 

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la pretul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se pot descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro începand cu data de    23.12.2022 ,orele 13,00.

 Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 500 lei si se achita la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 23.12.2022, orele 13.00.

      Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune in plicul exterior sigilat ,într-un singur exemplar, împreună cu cererea de participare la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu data de  20.01.2023 ora 10.00

Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură oferta.