ANUNT LICITATIE PUBLICA IN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR VANZARE PEPENI PIATA STAR SI BARTOLOMEU IN DATA DE 17.07.2023

ANUNŢ LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE IN VEDEREA COMERCIALIZARII DE PEPENI SEZONUL DE VARĂ 2023 IN PIEŢELE PUBLICE :  STAR SI BARTOLOMEU

 

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE ANUNTA ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE IN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR DE VANZARE DESTINATE COMERCIALIZARII DE PEPENI  IN PIETELE AGROALIMENTARE STAR SI BARTOLOMEU , IN DATA DE 17 IULIE 2023 ORA 1200, după cum urmează:

LICITAȚIA PUBLICĂ SE VA DESFĂȘURA ÎN DOUĂ ETAPE:

 

LOCURILE DE VANZARE  TEMPORARE EXPRESS AMENAJATE PENTRU COMERCILIZAREA PEPENILOR SCOASE LA LICITATIE SUNT URMATOARELE:

  PIATA STAR PLATOU

– 7 LOCURI VANZARE : LOCUL NR.1 – 10MP; LOCUL NR.2 – 10MP;  LOCUL NR.3 – 10MP; LOCUL NR.4 – 10MP; LOCUL NR.5 – 10MP; LOCUL NR.6 – 10MP; LOCUL NR.7 – 10MP;

– PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI  PENTRU  LOCURILE DE VANZARE DIN PIATA STAR ESTE DE 3,00 LEI/MP/ZI PENTRU UN LOC DE VANZARE, la care se adauga taxa pentru serviciile de curatenie in valoare de 5,00 lei/zi/10mp.

Licitaţia va avea loc în data de 17 IULIE 2023 ORA 1200, la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov din  str. Nicoale Bălcescu nr.64 – Brasov.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50,00 lei de la Registratura serviciului , str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 13.07.2023 ora 0900, sau gratuit de pe www.pietepublice.ro – rubrica Anunturi licitatii.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 ,00 lei si se achita la casieria sediului administrativ al serviciului, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la registratura Serviciului Public Administrare Piete din strada Nicolae Balcescu Nr.64 Brasov până cel târziu la data de 17 IULIE 2023 ORA 1100

 

PIAȚA BARTOLOMEU

– 1 LOC VÂNZARE :  LOCUL NR.2 – 9MP.

– PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI  PENTRU  LOCURILE DE VÂNZARE DIN PIAȚA BARTOLOMEU  ESTE DE 3,00 LEI/MP/ZI.

Licitaţia va avea loc în data de 17 IULIE 2023 ORA 1200, la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov din  str. Nicoale Bălcescu nr.64 – Brasov.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50,00 lei de la registratura , str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 13.07.2023 ora 0900, sau gratuit de pe www.pietepublice.ro – rubrica Anunturi licitatii.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 ,00 lei si se achita la casieria sediului administrativ al serviciului, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la registratura Serviciului Public Administrare Piete din strada Nicolae Balcescu Nr.64 Brasov până cel târziu la data de 17 IULIE 2023 ORA 1100.

 ACTE NECESARE PARTICIPARII LA LICITATIE

ETAPA I – PRODUCATORI AGRICOLI

 În vederea participarii la licitatie  pentru adjudecarea unui loc de vănzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

 1. Atestatul de producător
 2. Carnetul de comercializare al produselor vizat pentru anul agricol 2023-2024;
 3. Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivați pepenii este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractul).
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat caietului de sarcini.
 5. Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț.
 6. Declaraţie dată în faţa personalului Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov privind acordul controlului în teren din partea administraţiei pieţelor
 7. Dovada achitării costului documentației de participare (caietul de sarcini) – 50 lei – original; suma se poate achita online în contul RO95TREZ24A705000200130X deschis la trezoreria municipiului Brasov (caz în care se va prezenta documentul emis de banca, conform legii).
 8. Dovada constituirii garanţiei de participare – 100 lei – în original; suma se poate achita online în contul RO71TREZ1315006XXX000164 deschis la trezoreria municipiului Brasov.

NOTA:

 1. Producătorii care adjudeca locuri de vanzare  au obligaţia de a suporta o analiză a unui produs într-un laborator ANSVA, ori a unui laborator acreditat RENAR. Administraţia pieţelor poate efectua pe cheltuială proprie mai multe analize, însă în cazul descoperirii de neconcordanţe între substanţele chimice declarate şi cele rezultate în urma analizei, costul va fi imputat producătorului iar contractul de inchiriere va fi incetat de îndată, urmănd a fi contactate organele competente pentru cercetarea situaţiei.
 2. Perioada de ocupare va fi corelată cu cantităţile din documente, iar producătorii au obligaţia legală de a completa carnetele de comercializare a mărfii cel puţin săptămănal.

 Organizare licitație publică cu strigare pentru locurile de vânzare solicitate de către  producători

Pașii ce urmeză a fi respectați sunt următorii:

 1. Prețul de pornire al licitației pentru locul/locurile  de vânzare vânzare temporare  în cadrul licitației cu strigare îl constiuie tariful aprobat prin hotărâre de Consiliu Local a municipiului Brașov pentru zona/piața în care se solicită atribuirea.
 2. Pasul licitației este  pentru locurile de vânzare temporare pepeni de 1,00 leu/mp/zi.
 3. Locul ofertat de un singur producător solicitant va fi atribuit acestuia la preţul de pornire, plus primul pas de licitație
 4. Criteriul de departajare în cadrul licitației publice cu strigare îl constituie prețul cel mai mare oferit de unul din participanții producători care au depus documentație în vederea ocupării unui loc vânzare pepeni
 5. Se întocmește proces verbal de licitație cu consemnarea participanților, specificarea locului/locurilor de vânzare licitate, pasul de licitație exprimat în lei/zi, valoarea exprimată în lei/zi sau lei/mp, după caz, suma(lei/zi sau lei/mp/zi) la care se retrag participanții și prețul la care adjudecă participantul ce a oferit prețul cel mai mare.
 6. În urma avizării comisiei şi a aprobării conducerii instituţiei a procesului verbal de atribuire, persoanele desemnate ce au atribuții în acest sens vor proceda la întocmirea contractului de locaţiune; ulterior întocmirii va fi respectată ordinea următoarelor operaţiuni: semnarea de către producătorul agricol, semnarea de către compartimentul financiar-contabil ale instituţiei (viza CFP) şi de către conducătorul instituţiei, înregistrarea contractului în sistemul informatic şi punerea sa în executare sub aspectul ocupării efective a locului de vânzare şi plăţii acestuia.
 7. Plata locurilor de vânzare de către producători se face anticipat săptămânal
 8.  In cazul locurilor de vânzare temporare amenajate expres pentru producători întârzierea la plată în cazul existenţei unui contract atrage majorări conform legislaţiei în vigoare pentru primele 5 zile, ulterior aplicându-se prevederile privind rezilierea contractului.

 

 ETAPA A 2 -A – AGENTI ECONOMICI

LOCURILE DE VANZARE TEMPORARE  DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE PEPENI ÎN PIEȚELE STAR ȘI BARTOLOMEU NEADJUDECATE DE CĂTRE PRODUCĂTORII AGRICOLI VOR FI SCOASE LA LICITATIE IN ETAPA A 2-A  A ȘEDINȚEI DE ATRIBUIRE UNDE VOR FI INVITATI SA PARTICIPE AGENȚII ECONOMICI ÎNSCRISI LA LICITAȚIE

În vederea participării la licitaţie participanții trebuie să prezinte urmatoarele documente:

 Pentru SC, Î.F., I.I., P.F.A:

 Cerere de participare completată integral (poate fi descărcată de pe site-ul instituției la rubrica Formulare utile “cerere agenţi economici licitaţie”;

 • Copie a Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 • Copie a actului de identitate al reprezentantului legal/convenţional sau titularului;
 • Copie act constitutiv și/sau acte adiționale care să refelcte înscrierea a codului:
  • Cod CAEN 4781- Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piete.
 • Dovada achitării costului documentației de participare (caietul de sarcini) – 50 lei – original; suma se poate achita online în contul RO95TREZ24A705000200130X deschis la trezoreria municipiului Brasov (caz în care se va prezenta documentul emis de banca, conform legii).
 • Dovada constituirii garanţiei de participare – 100 lei – în original; suma se poate achita online în contul RO71TREZ1315006XXX000164 deschis la trezoreria municipiului Brasov.
 • Certificat de neurmărire fiscală de la primăria pe raza căreia îşi are sediul social/profesional; sunt exceptaţi participanţii ce deţin autorizaţie de piaţă valabilă şi nu înregistrează debite faţă de instituţie; neprezentarea neurmăririi fiscale atrage îndepărtarea din licitaţie.

Întocmit,

Inspector Compartimentul de Relații cu producătorii

Lăcătuș Eugenia