ANUNŢ LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE IN VEDEREA INCHIRIERII LOCULUI DE VANZARE TEMPORAR AMENAJAT DISPONIBIL DIN PIATA DACIA TR.III PENTRU COMERCIALIZARE PEPENI – 14 IULIE 2023 ORA 11:00

 

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE ANUNTA ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE IN VEDEREA INCHIRIERII LOCULUI DE VANZARE DESTINAT COMERCIALIZARII DE PEPENI  IN PIATA DACIA TR.III , IN DATA DE 14 IULIE 2023 ORA 11:00, dupa cum urmeaza:

 • LOCUL DE VANZARE  TEMPORAR AMENAJAT SCOS LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII PENTRU COMERCILIZAREA PEPENILOR ESTE AMPLASAT IN PIATA DACIA TR.III – LOCUL DE VANZARE NR.5 , IN SUPRAFATA DE 16MP.
 •  PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI  PENTRU  ACEST LOC  DE VANZARE  ESTE DE 8,40 LEI/MP/ZI , la care se adauga taxa pentru serviciile de curatenie in valoare de 10,00 lei/zi/.
 • Licitaţia va avea loc în data de 14 IULIE 2023 ORA 11:00, la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov din  str. Nicoale Bălcescu nr.64 – Brasov.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50,00 lei de la Registratura serviciului , str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 11 IULIE 2023 ora 16:00, sau gratuit de pe www.pietepublice.ro – rubrica Anunturi licitatii.

PIATA DACIA TR.III CAIET SARCINI ON LINE

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 1.000 ,00 lei si se poate achita in numerar la casieria sediului administrativ al serviciului, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov sau cu ordin de plată in contul Serviciului Public Administrare Piețe  Brasov: RO 71 TREZ 1315006XXX000164. 

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la registratura Serviciului Public Administrare Piete din strada Nicolae Balcescu Nr.64 Brasov până cel târziu la data de 14 IULIE 2023 ORA 10:00 sau on line conform caietului de sarcini anexat prezentului anunt.

 În vederea participarii la licitatie   pentru adjudecarea unui loc de vănzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

 1. Atestatul de producător;
 2. Carnetul de comercializare al produselor vizat pentru anul agricol 2023-2024;
 3. Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivați pepenii este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractul).
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat prezentului anunț.
 5. Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț.
 6. Declaraţie dată în faţa personalului Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov privind acordul controlului în teren din partea administraţiei pieţelor.
 7. Dovada achitării costului documentației de participare (caietul de sarcini) – 50 lei – original doar pentru situația în care acesta nu este descărcat de către producător gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro rubrica Anunțuri licitații. suma se poate achita cu chitanţă eliberată de casieria Serviciului Public Administrare Piete Brasov  sau online în contul RO95TREZ24A705000200130X deschis la trezoreria municipiului Brasov (caz în care se va prezenta documentul emis de bancă, conform legii)
 8. Dovada constituirii garanţiei de participare – 1.000,00 lei – în original cu chitanţă eliberată de casieria Serviciului Public Administrare Piete Brasov sau cu ordin de plată in contul Serviciului Public Administrare Piețe  Brasov: RO 71 TREZ 1315006XXX000164.;

Documentele mentionate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie  se vor trimite în format electronic / depune, împreună cu cererea de participare, la adresa de mail registratura@pietepublice.ro până în 14.07.2023 ora 1000; persoanele care vor depune documentația on line, în ședința de licitație vor prezenta originalele documentelor comisiei în vederea certificării conformității acestoara.

Documentele pot fi prezentate și depuse de producătorii care nu dețin mijloace electronice de comunicare în format fizic, original și copie la  Registratura sediului  administrativ al serviciului  până la data de 14.07.2023 ora 1000.

Participanți eligibili pentru licitație îndeplinesc simultan și următoarele condiții:

La această licitație pot participa exlusiv producătorii agricoli.

Este exclusă participarea producătorilor agricoli care la momentul depunerii documentației dețin un loc de vânzare pepeni în Piața Dacia / 2 locuri de vânzare pepeni în două piețe agroalimentare ale municipiului Brașov.

Interdicția alin.2  privește titularii atestatelor de producător precum și rudele și afinii până la gradul II menționați în anexele atestatelor de producători (carnetele de comercializare ale produselor).

Nu se iau în considerare cererile de participare la licitație cu documentația aferentă care nu respecta condițiile enumerate anterior.

NOTA:

 1. Producătorii care adjudeca locuri de vanzare  au obligaţia de a suporta o analiză a unui produs într-un laborator ANSVA, ori a unui laborator acreditat RENAR. Administraţia pieţelor poate efectua pe cheltuială proprie mai multe analize, însă în cazul descoperirii de neconcordanţe între substanţele chimice declarate şi cele rezultate în urma analizei, costul va fi imputat producătorului iar contractul de inchiriere va fi incetat de îndată, urmănd a fi contactate organele competente pentru cercetarea situaţiei.
 2. Perioada de ocupare va fi corelată cu cantităţile din documente, iar producătorii au obligaţia legală de a completa carnetele de comercializare a mărfii cel puţin săptămănal.

 

Întocmit,

Inspector Compartimentul de Relații cu producătorii

Lăcătuș Eugenia