Comercializare pepeni sezonul de vară 2023 în pieţele publice : Astra, Dacia, Star, Bartolomeu și Tractorul

ANUNŢ COMERCIALIZARE PEPENI SEZONUL DE VARĂ 2023 IN PIEŢELE PUBLICE : ASTRA, DACIA, STAR, BARTOLOMEU ȘI TRACTORUL

CERERE PEPENI 2023

SCHITE PIETE LOCURI VANZARE PEPENI 2023

REGISTRU DE TRATAMENTE MODEL

Declaratie pe proprie raspundere producatori anexa nr.3_PL30

În sezonul de vară 2023 comerţul cu pepeni pe locuri special amenjate în pieţele publice ale municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star, Tractorul și Bartolomeu va fi făcut  exlcusiv de către producătorii agricoli care depun documentația cel târziu la data de 06.06.2023 ora 1600;

Locurile disponibile vor fi atribuite în ordinea cronologică a solicitărilor cu documentație integrală depusă la registratura Serviciului Public Adrninistrare Pieţe cu sediul în strada Nicolae Bălcescu Nr.64.

Program registratură depunere acte începând cu data prezentului anunţ : Luni — Vineri între orele: 0800 – 1200; 1400 – 1600 sau prin email la adresa: contact@pietepublice.ro. Documentațiile integrale transmise prin email vor fi prezentate și  în original la momentul convocării ședinței de atribuire a locurilor de vânzare ce se vor defășura la sediul instituției cu prezența producătorilor invitați în prealabil.

Locurile de vânzare stabilite conform pct. D în  pieţele Astra, Dacia, Star, Tractorul şi Bartolomeu sunt destinate exclusiv producătorilor care depun cereri și sunt înregistrare la Serviciul Public Administrare Piețe Brașov până cel târziu la data de 06.06.2023, locurile rămase nesolicitate până la acestă dată urmând a fi încredinţate exclusiv prin licitaţie publică.

A. În vederea ocupării unui loc de vănzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

 1. Cerere;
 2. Originalul atestatului de producător şi al carnetului de comercializare al mărfurilor vizat de către primăria emitentă pentru producția din anul 2023 (se reţin copii după aceste documente ulterior studierii originalelor);

NOTĂ:

 • pentru situația în care carnetele de comercializare sunt vizate în anul 2022 cu termen valabilitate pană în luna Iunie 2023, iar acestea nu reflectă producția de pepeni  estimată a fi obținută în anul 2023, producătorii vor prezenta până la data de 07. 07.2023  carnetele de comercializare vizate pentru anul agricol 2023-2024; în caz contrar producătorii cărora li s-au încheiat contracte pentru locurile de vânzare pepeni în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov vor înceta de drept la data de 10.07.2023.
 1. Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivați pepenii este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractul).
 2. Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat prezentului anunț;
 3. Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț ( acest formular se va completa la documentație în mod obligatoriu în momentul prezentării la piață pentru a ocupa locul de vânzare pepeni atribuit);
 4. Declaraţie dată în faţa personalului Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov privind acordul controlului în teren din partea administraţiei pieţelor ( neobligatorie în condiţiile notei de mai jos);

NOTĂ:

 1. Documentaţiile depuse de producătorii ce nu au în proprietate suprafaţa agricolă (atestate emise în baza unui drept de folosinţă asupra terenului), precum şi documentaţiile care nu conţin declaraţia de la pct.6, vor fi trimise spre verificare şi confirmarea autenticităţii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sau după caz, Ministerului Agriculturii*.
 2. Producătorii acceptaţi au obligaţia de a suporta o analiză a unui produs într-un laborator ANSVA, ori a unui laborator acreditat RENAR. Administraţia pieţelor poate efectua pe cheltuială proprie mai multe analize, însă în cazul descoperirii de neconcordanţe între substanţele chimice declarate şi cele rezultate în urma analizei, costul va fi imputat producătorului iar contractul de inchiriere va fi incetat de îndată, urmănd a fi contactate organele competente pentru cercetarea situaţiei.
 3. Perioada de ocupare va fi corelată cu cantităţile din documente, iar producătorii au obligaţia legală de a completa carnetele de comercializare a mărfii cel puţin săptămănal.

* Aprobarea cererii se face ulterior confirmărilor primite și sfătuim doritorii să facă demersuri din timp.

B. Atribuirea locurilor de vânzare pepeni se realizează în baza analizei cererilor depuse de către o comisie desemnată de directorul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, comisie ce va lua în considerare ordinea cronologică a solicitărilor ce au depus documentația integrală. Pentru cazurile în care există cereri depuse pentru ocuparea unui loc vânzare pepeni cu documentații incomplete acestea nu se vor lua în considerare. În măsura în care solictanții cu documentații incomplete depun documentele lipsă până la data de 06.06.2023 se ia în considerare ca termen de depunere data la care documentația este comletată.

Pentru cazul în care există două sau mai multe solicitări pentru același loc de vânzare și comisia nu a putut stabili o departajare obiectivă a documentațiilor pe baza criteriilor menționate la pct.C lit. a) – c)  li se aduce la cunoștință solicitanților în cauză detaliile și condițiile de organizare a licitației închise la care sunt invitați să participle, astfel:.

Comisia de atribuire a locurilor de vânzare se întrunește la data și ora stabilită în invitația adresată producătorilor în cauză..

C. Organizare lictație închisă pentru locurile de vânzare solicitate de către doi sau mai mulți producători

Pașii ce urmeză a fi respectați sunt următorii:

 1. Prețul de pornire al licitației pentru locul/locurile  de vânzare vânzare temporare  în cadrul licitației închise îl constiuie tariful aprobat prin hotărâre de Consiliu Local a municipiului Brașov pentru zona/piața în care se solicită atribuirea.
 2. Pasul licitației este de 1,00 leu/zi/loc vânzare pentru locul/locurile de vânzare permanente (tarabe/boxe de vânzare) iar pentru locurile de vânzare temporare 1,00 leu/mp/zi.
 3. Criteriul de departajare în cadrul licitației închise îl constituie prețul cel mai mare oferit de unul din participanții invitați la licitație.
 4. Se întocmește proces verbal de licitație cu consemnarea participanților, specificarea locului/locurilor de vânzare licitate, pasul de licitație exprimat în lei/zi, valoarea exprimată în lei/zi sau lei/mp, după caz, suma(lei/zi sau lei/mp/zi) la care se retrag participanții și prețul la care adjudecă participantul ce a oferit prețul cel mai mare.
 5. În urma avizării comisiei şi a aprobării conducerii instituţiei a procesului verbal de atribuire, persoanele desemnate ce au atribuții în acest sens vor proceda la întocmirea contractului de locaţiune; ulterior întocmirii va fi respectată ordinea următoarelor operaţiuni: semnarea de către producătorul agricol, semnarea de către compartimentul financiar-contabil ale instituţiei (viza CFP) şi de către conducătorul instituţiei, înregistrarea contractului în sistemul informatic şi punerea sa în executare sub aspectul ocupării efective a locului de vânzare şi plăţii acestuia.
 6. Plata locurilor de vânzare de către producători se face anticipat săptămânal în cazul locurilor de vânzare temporare amenajate express pentru producători; întârzierea la plată în cazul existenţei unui contract atrage majorări conform legislaţiei în vigoare pentru primele 5 zile, ulterior aplicându-se prevederile privind rezilierea contractului.                                                                                                                                     D . Locuri disponibile în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov pentru comercializarea pepenilor în anul 2023:

 

Piaţa Total locuri Nr. loc de vânzare Suprafaţă Chirie

lei/mp/zi

Total chirie

lei/zi

Servicii curățenie

lei/zi

Dacia 7 1 –  în tronson III 16 mp 8,40 134,00 10,00
2 –  în tronson III 15 mp 8,40 126,00 10,00
3 –  în tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
4 –  în tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
 5 –  în tronson III 16 mp 8,40 134,00 10,00
   6 –  în tronson II 15 mp 8,40 126,00 10,00
   7 –  în tronson I 15 mp 8,40 126,00 10,00
Astra 4 Boxa 7 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 8 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 9 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 10 11 mp 9,70 107,00 10,00
Tractorul 5 1 10 mp 7,60 76,00 5,00
2 10 mp 7,60 76,00 5,00
3 10 mp 7,60 76,00 5,00
4 10 mp 7,60 76,00 5,00
5 15 mp 7,60 114,00 5,00
Star 7 1 10mp 3,00 30,00 5,00
2 10mp 3,00 30,00 5,00
3 10mp 3,00 30,00 5,00
4 10mp 3,00 30,00 5,00
5 10 mp 3,00 30,00 5,00
6 10 mp 3,00 30,00 5,00
7 10 mp 3,00 30,00 5,00
Bartolomeu 2 1 9 mp 3,00 27,00 5,00
2 9 mp 3,00 27,00 5,00